Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLORENS

Artikel 1 – Definities

 1. Florens:

De besloten vennootschap Florens B.V., Florens Opleidingen B.V., gevestigd te Bilthoven, aan de Rembrandtlaan 1b (3723 BG).

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of een ander heeft ingeschreven voor een Opleidings- en/of Examenproduct bij Florens, dan wel daarvoor een offerte bij Florens heeft aangevraagd en door wie de Opleidings- en/ of Examenkosten zullen worden voldaan.

De door of namens Opdrachtgever bij Florens voor een Opleidings- en/of Examenproduct ingeschreven natuurlijke persoon, al dan niet zijnde Opdrachtgever zelf.

Een door Florens (online en/of klassikaal) aangeboden (examen)training, cursus, opleiding, dienst, onderwijsprogramma (al dan niet inclusief Opleidingsmateriaal) dan wel enige andere vorm van opleiding.

Een door Florens (online en/of klassikaal) aangeboden examen (al dan niet inclusief Opleidingsmateriaal).

De datum waarop het Opleidings- en/of Examenproduct waarvoor is ingeschreven plaatsvindt dan wel aanvangt of ter beschikking gesteld wordt.

Een Opleidingsproduct dat moet worden gevolgd in het kader van de op grond van wet- en regelgeving en/of door de standsorganisaties voorgeschreven vereisten.

De door Florens in rekening gebrachte bedragen voor deelname aan en/of afname van het (Incompany) Opleidingsproduct.

 1. Examenkosten:

De door Florens in rekening gebrachte bedragen voor deelname aan een (Incompany) Examenproduct.

Opleidings- of lesmateriaal, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat onderdeel is van een Opleidings- en/of Examenproduct.

Een één- of meerdaagse training, cursus, opleiding en/of examen en/of (online) dienst welke op verzoek van Opdrachtgever wordt georganiseerd en waaraan uitsluitend door Opdrachtgever aangemelde cursisten kunnen deelnemen. Het Incompany product vindt plaats op een door Opdrachtgever aangewezen locatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Florens gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.
 2. Door inschrijving van een Cursist voor een door Florens aangeboden (Incompany) Opleidings- en/of Examenproduct raken zowel de Cursist als Opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden gebonden.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Florens en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Inschrijving

 1. Inschrijving voor een door Florens aangeboden Opleidings- en/of Examenproduct geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier dat door Florens ter beschikking is gesteld op haar website.
 2. A. Na ontvangst van het inschrijfformulier voor een klassikaal Opleidings- en/of Examenproduct verstuurt Florens per e-mail een bevestiging van de voorlopige inschrijving aan de Cursist. Vervolgens beoordeelt Florens of er voor de betreffende Cursist voldoende ruimte beschikbaar is om aan het betreffende Opleidings- en/of Examenproduct deel te nemen. Indien dit het geval is, volgt een bevestiging per e-mail van de definitieve inschrijving. Indien er onvoldoende plaats is om aan het Opleidings- en/of Examenproduct deel te nemen, neemt Florens telefonisch contact op met de Cursist.

  B. Na ontvangst van een inschrijfformulier voor een online Opleidings- en/of Examenproduct verstuurt Florens per e-mail een bevestiging van de inschrijving aan de Cursist en eventuele inlogcodes om aan het betreffende Opleidings- en/of Examenproduct deel te nemen.

Artikel 4 – Opleidings- en Examenkosten

 1. Florens biedt producten aan zowel tegen tarieven “vrij van btw” alsmede tarieven “met btw”. Wanneer er door Opdrachtgever gekozen wordt voor het tarief “vrij van btw” wordt er een toeslag berekend op het reguliere tarief. Toeslagen worden transparant vermeld in het bestelproces voor afronding van de bestelling.
 2. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website, in mailings dan wel andere uitingen van Florens zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.
 3. Indien de prijs voor een Opleidings- en/of Examenproduct wordt gewijzigd nadat een Cursist is ingeschreven, heeft de prijsverlaging of – verhoging geen effect op de verschuldigde Opleidings- en/of Examenkosten.
 4. Op het inschrijfformulier wordt vermeld welke partij Opdrachtgever is en voor betaling van de Opleidings- en /of Examenkosten zal zorgdragen. Indien Opdrachtgever zich erop beroept dat de Cursist niet bevoegd was zich in te schrijven en Opdrachtgever als zodanig tot de voldoening van de Opleidings- en/of Examenkosten te verbinden, wordt de Cursist zelf beschouwd als Opdrachtgever en is Florens gerechtigd de Opleidings- en/of Examenkosten te verhalen op de Cursist, ook als deze besluit van deelname aan het Opleidings- en/of Examenproduct af te zien.

Artikel 5 – Betaling

 1. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Florens.
 2. Facturen dienen door Opdrachtgever te zijn voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum.
 3. Florens kan met Opdrachtgever wekelijkse- of maandfacturatie door middel van een verzamelfactuur overeenkomen. Bij maandfacturatie gaat Opdrachtgever akkoord met, een ten opzichte van artikel 5.2., afwijkende betalingstermijn van veertien dagen. De beslissing over het al dan niet akkoord gaan met wekelijkse- of maandfacturatie ligt uitsluitend bij Florens.
 4. Florens heeft het recht om de mogelijkheid tot wekelijkse- of maandfacturatie in te trekken. Indien dit het geval is, stelt Florens Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de  hoogte.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Florens gerechtigd de Cursist niet toe te laten tot deelname aan het betreffende Opleidings- en/of Examenproduct, en/of niet tot verzending over te gaan van diploma’s of certificaten. Uitsluiting van deelname van de Cursist, en/of blokkeren van de verzending, laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever om tot betaling van de Opleidings- en/of Examenkosten over te gaan.
 6. Florens kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien zij van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft.
 7. Opdrachtgever kan ervoor kiezen de Opleidings- en/of Examenkosten in drie maandelijkse termijnen te voldoen. Het cursus en/of examengeld wordt dan met 7,5% verhoogd en dient te worden voldaan door middel van een automatische incasso, waarvoor eenmalig een machtiging aan Florens dient te worden verstrekt. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien dit van te voren op het inschrijfformulier is aangegeven. De eerste termijn dient te worden voldaan op het moment van verzending van de factuur. De volgende 2 termijnen worden voldaan met een tussentijd van telkens 1 maand. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij op het moment van afschrijving over voldoende saldo op de betreffende rekening beschikt ten behoeve van de afschrijving van de Opleidingskosten. Indien enige termijn niet kan worden afgeschreven is het gehele bedrag direct en ineens opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever verzuimt te betalen, kan Florens overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn. Daarnaast is Florens gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten – waaronder begrepen het opschorten van de verplichting tot het ter beschikking stellen van het opleidings-, les- en examenmateriaal en het uitsluiten van de Cursist van deelname.

Artikel 6 – Levering Opleidingsmateriaal

 1. Het voor aanvang van het Opleidings- en/of Examenproduct benodigde Opleidingsmateriaal wordt, bij beschikbaarheid, gelijktijdig met de definitieve bevestiging van inschrijving toegezonden aan het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres van de Cursist.
 2. Indien de aflevering van Opleidingsmateriaal vertraging ondervindt of indien een aflevering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval vindt overleg plaats tussen Florens en de Cursist teneinde een passende oplossing te bereiken.
 3. Indien de aflevering van Opleidingsmateriaal niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, dan is Florens in verzuim wanneer Florens door de Cursist in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning, waarbij Florens een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 4. In geval van verzuim zijdens Florens als gevolg van niet tijdige aflevering van Opleidingsmateriaal, heeft de Cursist het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij Florens onverwijld alle van de Opdrachtgever dan wel Cursist ontvangen bedragen terugbetaalt.
 5. Opleidingsmateriaal en alle andere bestelde producten zijn voor risico van de Cursist vanaf het moment dat de Cursist of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Indien de Cursist een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Florens wordt aangeboden, gaat het risico over op de Cursist op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

Artikel 7 – Annulering, ontbinding of verplaatsing door Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever een consument (natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) is, is er recht op veertien dagen bedenktijd. De bedenktijd start op de dag van de inschrijving. Behoudens het bepaalde artikel 3.6. kan de overeenkomst binnen deze termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen door Opdrachtgever worden ontbonden.
 2. Opdrachtgever kan zijn recht op ontbinding uitoefenen door binnen de bedenktijd van veertien dagen een daartoe strekkende ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te doen aan Florens.
 3. Brengt Opdrachtgever zijn verklaring tot ontbinding op elektronische wijze uit, dan bevestigt Florens per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
 4. Verplaatsingen en annuleringen dienen schriftelijk via het postadres, per e-mail via info@Florens.nl. De datum waarop het schriftelijke bericht of de e-mail door Florens wordt ontvangen, geldt als tijdstip waarop de wijziging is doorgegeven. Florens bevestigt de ontvangst van het wijzigingsverzoek per e-mail.
 5. Op Opleidings- en/of Examenproducten waarbij, door (verwerking van de) inschrijving, direct digitale content aan de Cursist wordt verstuurd geldt wegens de aard van het product geen recht van bedenktijd, herroeping of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wanneer Opdrachtgever heeft gekozen voor de optie geprinte syllabus, wordt de syllabus gepersonaliseerd en binnen 1 week verzonden. Wegens de aard van dit product heeft Opdrachtgever geen recht op bedenktijd, herroeping of ontbinding van de overeenkomst. Geprinte syllabi kunnen derhalve niet worden geretourneerd.
 7. Indien de Opdrachtgever de inschrijving annuleert en Florens ten tijde van de annulering reeds schriftelijke Opleidingsmaterialen (al wettenbundels of rekenmachines) aan Cursist of Opdrachtgever heeft verstuurd, dan kan Florens vragen dit materiaal zo spoedig mogelijk te retourneren. Florens is gerechtigd de directe kosten van het retourneren voor rekening te laten komen van de Opdrachtgever. Het retourneren is voor risico van de Opdrachtgever.
 8. Bij Opleidings- en/of Examenproducten waarbij Opleidingsmaterialen door inschrijving direct aan de Cursist worden verstrekt en een klassikale Startdatum nog volgt, is Florens bij annulering of herroeping gerechtigd de kosten van de reeds verstrekte Opleidingsmaterialen in mindering te brengen op de creditering van de Opleidings- en Examenkosten.
 9. Het is niet mogelijk, tenzij in onderling overleg met Florens anders is afgesproken, om gemiste opleidingsdagen op een ander moment in te halen.
 10. In geval van annulering wordt, afhankelijk van de resterende termijn tot de Startdatum, het percentage van de Opleidings- en/of Examenkosten als weergegeven in artikel 7.11 aan Opdrachtgever in rekening gebracht. In geval van verplaatsing wordt het bedrag als weergegeven in artikel 7.11. aanvullend op de Opleidings- en/of Examenkosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 11. Verplaatsing- en annuleringskosten:
Opleidingsproducten Opleiding verplaatsen Opleiding annuleren
Tot 30 dagen vóór de Startdatum Kosteloos Kosteloos
Vanaf 30 dagen en tot 14 dagen vóór Startdatum Kosteloos 10%
Vanaf 14 dagen tot 7 voor de Startdatum € 20 20%
Vanaf 7 dagen voor de Startdatum € 40 40%
Op de Startdatum zelf € 80 100%
 1. Bij een verzoek tot wijziging van de bij de inschrijving opgegeven persoons- en/of facturatiegegevens kan Florens de Opdrachtgever aanvullende mutatiekosten in rekening brengen:
Mutatiekosten Wijziging(en) in persoons- en/of facturatiegegevens
Per mutatie € 25

Artikel 8 – Examens

 1. Indien een (Incompany) Opleidingsproduct afgesloten wordt met een examen, is de Cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding c.q. inschrijving voor het betreffende Examenproduct.
 2. Op Examenproducten die door Florens worden afgenomen is het desbetreffende examenreglement, als gepubliceerd op de website van Florens, van toepassing.
 3. De Cursist die wegens te laat komen van deelname aan een examen is uitgesloten, heeft geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de Examenkosten.
 4. Cursisten dienen voorafgaand aan het examen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Cursist, op de Startdatum van het examen, geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan hij van deelname worden uitgesloten. In dat geval bestaat geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de Examenkosten.
 5. Florens is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het uitsluiten van deelname van de Cursist aan een examen.

Artikel 9 – Permanente Educatie

 1. Florens registreert of de Cursist daadwerkelijk aan Permanente Educatie waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven heeft deelgenomen en legt deze registratie over aan de met het toezicht op de Permanente Educatie belaste instanties.
 2. Indien een Cursist meer dan een half uur te laat verschijnt op de cursusdag, of vijf minuten te laat voor de PE in losse modules, is hij van deelname aan deze cursusdag uitgesloten. Het inhalen van de betreffende cursus op een andere dag is mogelijk indien een nieuwe Startdatum beschikbaar is en mits voldoende plaats beschikbaar is.
 3. De Cursist die wegens te laat komen van deelname aan een cursusdag is uitgesloten, heeft geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de Opleidingskosten. In het geval de Cursist de cursusdag overeenkomstig het in lid 2 bepaalde wenst in te halen, gelden de verplaatsingskosten als genoemd in artikel 7.
 4. De omstandigheid dat de Cursist op een beschikbare alternatieve Startdatum verhinderd is dan wel de omstandigheid dat de cursus op de betreffende Startdatum op een voor de Cursist ongunstige locatie wordt gegeven, komt voor risico van de Cursist c.q. Opdrachtgever.
 5. Cursisten die Permanente Educatie volgen dienen gedurende de cursus te allen tijde een geldig legitimatiebewijs met zich mee te dragen. Op de Startdatum wordt de Cursist verzocht een geldig legimitatiebewijs te tonen ter identificatie. Indien een cursist, op de Startdatum of gedurende de cursus, geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, wordt hij/zij van deelname uitgesloten. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van (een gedeelte van) de Opleidingskosten.
 6. Florens is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het uitsluiten van deelname van de Cursist aan Permanente Educatie.
 7. De Cursist c.q. Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk dat de Cursist de juiste, in het kader van wetgeving en Permanente Educatie, noodzakelijke cursussen, opleidingen en/of examens volgt. Aan door Florens hieromtrent – al dan niet op verzoek van de Cursist of Opdrachtgever – verstrekte opgaven en/of (studie)adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Incompany Opleidings- en Examenproducten

 1. Incompany Opleidings- en Examenproducten worden via  per e-mail of telefonisch aangevraagd.
 2. Aan de hand van de door Opdrachtgever opgegeven voorkeurdata bepaalt Florens in overleg met Opdrachtgever wanneer het Incompany product plaats zal vinden en/of de dienst ter beschikking wordt gesteld.
 3. Florens bevestigt Opdrachtgever per e-mail de overeengekomen Startdatum, waarna de reservering definitief is.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van alle door Florens gevraagde (cursist)gegevens. Uiterlijk vier weken voor de Startdatum dienen deze gegevens, op de door Florens aangegeven wijze, door Opdrachtgever bij Florens te zijn aangeleverd.
 5. Indien wordt gekozen voor schriftelijk lesmateriaal wordt het benodigde lesmateriaal door Florens toegezonden aan het adres van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verspreiden van het lesmateriaal onder de Cursisten. Indien mutatie van een Cursist plaatsvindt, wordt geen extra lesmateriaal toegezonden en is Opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat de vervangende Cursist de beschikking verkrijgt over het benodigde lesmateriaal. Voor nieuwe, extra Cursisten wordt door Florens aanvullend lesmateriaal toegezonden.
 6. Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de locatie waar het Incompany product plaatsvindt en draagt daarvan de kosten. De kosten van tijdens het Incompany product te verstrekken dranken en spijzen, ook voor de trainer en/of examenleider, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de lesruimte waarin de Incompany opleiding wordt gegeven voldoet aan bepaalde specificaties. Bij reservering van een Incompany opleiding verstrekt Florens de Opdrachtgever deze specificaties. Indien de lesruimte hier niet aan voldoet, is Florens dan wel de docent namens Florens gerechtigd te besluiten de opleiding geendoorgang te laten vinden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Opleidings- of Examenkosten.
Opleidingsproducten Opleiding verplaatsen Opleiding annuleren
Tot 12 weken voor startdatum Kosteloos 20%
Vanaf 12 weken tot 6 weken voor startdatum 20% 40%
Vanaf 6 weken tot 2 weken voor startdatum 40% 60%
Vanaf 2 weken voor startdatum 100% 100%
Examenproducten (groep) Groepsexamen verplaatsen Groepsexamen annuleren
Vanaf 8 weken tot 2 weken voor startdatum € 300 € 300
Vanaf 2 weken voor startdatum 100% 100%
Opleidings- en Examenproducten Mutaties op deelnemersniveau Deelnemer toevoegen/verplaatsen/annuleren/ factuurgegevens wijzigen*
Tot Startdatum zelf per deelnemer € 40
Op Startdatum zelf per deelnemer 100%

Artikel 11 – Aanpassingen door Florens

 1. Omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de door Florens verstrekte informatie over de door haar aangeboden (Incompany) Opleidings- en Examenproducten.
 2. Florens behoudt zich het recht voor tussentijds aanpassingen aan te brengen ten aanzien van de Startdatum van (Incompany) Opleidings- en Examenproducten dan wel ten aanzien van de locatie, trainers, tijden en lesprogramma’s. In voorkomende gevallen zal Florens Cursist en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten door het sturen van een e-mailbericht naar het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres.
 3. Florens is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van les- of examenuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van lessen of examens naar een andere locatie of datum.
 4. Florens is tot een week voor Startdatum gerechtigd (Incompany) Opleidings- en Examenproducten te annuleren indien zich hiervoor onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven. De Opleidings- en of Examenkosten worden dan binnen veertien dagen terugbetaald aan Opdrachtgever.
 5. Florens is gerechtigd een (Incompany) Opleidings- en of Examenproduct of gedeelten daarvan door een door Florens geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Florens en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.
 6. Florens is bevoegd de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien zij op redelijke gronden vermoedt dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan Florens verschuldigde bedragen.

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, op het Opleidingsmateriaal en/of (digitale) content anderszins, blijven te allen tijde bij Florens, dan wel, indien Florens niet zelf rechthebbende is, bij de rechthebbende daarvan. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen studie door de Cursist of Opdrachtgever is verboden. Het is voorts niet toegestaan het Opleidingsmateriaal aan derden te verstrekken, te verkopen of anderszins aan te bieden. Evenmin is het toegestaan om het materiaal op enige wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik. In geval van overtreding van deze bepaling, waaronder door (digitale) verspreiding van het Opleidingsmateriaal aan derden, verbeurt de Opdrachtgever aan Florens een boete van € 6.000,-, onverminderd de mogelijkheid van Florens om haar daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever en/of Cursist te verhalen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem, of door Cursisten ten behoeve van wie het Opleidings- of Examenproduct is afgenomen, aan Florens verstrekte materialen of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden en Opdrachtgever vrijwaart Florens van derden uit dien hoofde.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Florens is, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Florens, slechts aansprakelijk voor daadwerkelijke schade geleden en/of te lijden door de Opdrachtgever cq. Cursist die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Florens toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad, die niet het gevolg is van overmacht. Iedere aansprakelijkheid van Florens voor door de Opdrachtgever cq. Cursist geleden gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade of gederfde winst of verlies van inkomsten, op welke wijze dan ook veroorzaakt en op welke wijze dan ook verband houdend met enige overeenkomst tussen Florens en/of Opdrachtgever cq. Cursist is uitgesloten.
 2. Florens is evenmin aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van het (Incompany) Opleidings- en/of Examenproduct en/of ter beschikking gestelde Opleidingsmaterialen, (digitale) content of andere online (advies)tools.
 3. In geval Florens om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de (Incompany) Opleidings- of Examenkosten die de betreffende order betreft (met een maximum tot het bedrag dat Florens in de voorgaande maand bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht).
 4. Klachten met betrekking tot door Florens geleverde diensten of producten, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen dertig dagen nadat de Cursist dan wel Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Florens, te worden ingediend bij Florens. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Florens niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever of Cursist, dan wel gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Cursist enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Florens jegens Opdrachtgever of Cursist geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: stakingen, brand, blikseminslag, oorlog, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, niet beschikbaar zijn van docenten of examenleiders, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de opleidings- of examenlocatie.

Artikel 15 – Privacy

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden van Florens persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) worden verwerkt, zal Florens dit op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen.
 2. Florens is ten aanzien van de persoonsgegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever, in het kader van het bieden van het Opleidingsproduct en/of Examenproduct aan medewerkers (Cursisten) van Opdrachtgever, aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. Opdrachtgever is ten aanzien van deze gegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. De persoonsgegevens, van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten), die door Florens in opdracht van Opdrachtgever kunnen worden verwerkt zijn:
  1. (bedrijfs)naam;
  1. NAW-gegevens;
  1. e-mailadres;
  1. telefoonnummer;
  1. geslacht;
  1. geboortedatum en -plaats;
  1. Studie- en examenresultaten;
 3. Florens verwerkt de in artikel 15.2 genoemde gegevens conform hetgeen bepaald in artikel 15.5 tot en met artikel 17, hetgeen is aan te merken als verwerkersovereenkomst conform artikel 28 lid 3 AVG.
 4. Ten aanzien van de persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten) die rechtstreeks door deze medewerkers (Cursisten) aan Florens worden verstrekt om zelf, anders dan in opdracht van Opdrachtgever, gebruik te maken van de diensten van Florens waaronder maar niet beperkt tot het afnemen van een Opleidingsproduct en/of Examenproduct, het bezoeken van de website van Florens, het aanmelden voor de nieuwsbrief van Florens verwerkt Florens deze persoonsgegevens vanuit de rol van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 AVG. Florens verwerkt deze persoonsgegevens conform haar privacybeleid welke bij Florens is op te vragen en tevens is gepubliceerd op de website van Florens. Op de verwerking van deze gegevens is artikel 15.5 tot en met 17 niet van toepassing.
 5. Florens verwerkt de in artikel 15.2 omschreven persoonsgegevens onder het gezag van Opdrachtgever en onder diens uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. Florens zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Opdrachtgever en Florens is overeengekomen, en zal aangeleverde datasets enkel verwerken voor de duur van het Opleidingsproduct en/of Examenproduct. Opdrachtgever zal Florens op de hoogte stellen van eventuele aanvullende verwerkingsdoeleinden. Florens zal bij de verwerking van persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever de AVG naleven. Opdrachtgever zal diens eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
 6. Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten), niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle extra waarborgen die gelden voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, zoals neergelegd in de relevante wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Florens tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 7. Florens mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is. Op verzoek van Opdrachtgever zal Florens aan Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de EER, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 8. Opdrachtgever geeft Florens hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Florens zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Florens zijn overeengekomen. Florens staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan. Op verzoek van Opdrachtgever zal Florens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Florens ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Florens ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Florens in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 9. In het geval dat een medewerker van Opdrachtgever (Cursist) een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Florens, zal Florens het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Florens mag de medewerker van Opdrachtgever (Cursist) daarvan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever dit verlangt, zal Florens medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij het uitvoering geven aan de wettelijke rechten van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten) voor zover dit mogelijk en redelijk is. Florens mag hiervoor redelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 10. Op alle persoonsgegevens die Florens van Opdrachtgever ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Florens zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten) herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
 11. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Florens, haar medewerkers en de docenten/trainers. Hiervoor zijn er geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.
 12. Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Florens de aangeleverde datasets die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen, tenzij Opdrachtgever en Florens anders overeenkomen..

Artikel 16 – Beveiliging & audits

 1. Florens zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten), tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Ondanks dat Florens passende beveiligingsmaatregelingen dient te treffen, kan Florens er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Florens zal bij een dreiging van- of daadwerkelijk doorbreken van deze beveiligingsmaatregelen er echter alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verlies van persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten) zoveel mogelijk te beperken.
 3. Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, bewerkstelligt Florens dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van de artikelen 15, 16 en 17.
 5. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever en pas nadat bij Florens reeds aanwezige soortgelijke rapportages zijn opgevraagd, beoordeeld en er door Opdrachtgever redelijke argumenten zijn aangebracht die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Florens aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over de naleving van de artikelen 15, 16 en 17 door Florens.
 6. Deze audit zal minstens twee weken van tevoren door Opdrachtgever worden aangekondigd, en vindt maximaal eens per jaar plaats.
 7. Florens zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Opdrachtgever en Florens in goed overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding van die beoordeling, worden doorgevoerd.
 8. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 9. Florens zal Opdrachtgever ondersteunen bij de uitvoering van een Privacy Impact Assessment (hierna: ‘PIA’) wanneer Florens dit wettelijk verplicht is. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Florens aan Opdrachtgever, voor het correct uitvoeren van de PIA. Florens mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 17 – Meldplicht datalekken

 1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens) zal Florens, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen zesendertig (36) uur na ontdekking te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of haar medewerkers (Cursisten) zal informeren of niet. Florens spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  1. de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
  1. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  1. de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Florens of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  1. het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  1. een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
  1. of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  1. wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  1. contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Florens meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of medewerkers van Opdrachtgever (Cursisten).

Artikel 18 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Indien de Opdrachtgever een particulier is, kunnen geschillen tussen de Opdrachtgever en Florens over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Florens te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Opdrachtgever als door Florens aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst bij Florens heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Florens aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de Florens een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Florens eerst de Opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Florens dient daarbij aan te kondigen dat Florens zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Opdrachtgever, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 19 – Overige

 1. Klachten met betrekking tot een opleiding, cursus, dienst of examen dienen te worden gericht aan de directie van Florens via het postadres of per e-mail aan klachten@Florens.nl. Zie onze klachtenprocedure.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever of Cursist vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever of Cursist bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 3. In het geval de inhoud van schriftelijk gemaakte afspraken tussen Florens en Opdrachtgever, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Florens slechts voor zover deze schriftelijk tussen Florens en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 5. Florens is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Florens tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Binnen 30 dagen na de datum waarop Opdrachtgever in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, is hij gerechtigd tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Partijen treden dan in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, zijn deze van kracht vanaf de door Florens genoemde ingangsdatum.
 6. Informatie over administratieve aard en/of het onderwijs kunt u via e-mail aan ons stellen. Het e-mail adres hiervoor is info@florens.nl. De beantwoording vindt normaliter plaats binnen 48 uur (gerekend met werkdagen). Indien de beantwoording nadere onderzoek vereist zal er binnen de in dit lid vermelde periode een ontvangstbevestiging worden verzonden met daarin opgenomen een te verwachte behandelingstijd met een uiterlijk termijn van 4 weken.